Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden met betrekking tot Echo Sierra Studio, gevestigd te Oosterhout onder KvK nr. 75086972.

Algemene Voorwaarden Echo Sierra Studio

Definities

 1. Echo Sierra Studio: Echo Sierra Studio, gevestigd te Oosterhout onder KvK nr. 75086972.
 2. Klant: degene met wie Echo Sierra Studio een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Echo Sierra Studio en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Echo Sierra Studio.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Echo Sierra Studio hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Echo Sierra Studio hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Echo Sierra Studio te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Echo Sierra Studio niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Echo Sierra Studio vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Echo Sierra Studio, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 7. Indien partijen voor een dienstverlening door Echo Sierra Studio een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 8. Echo Sierra Studio is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Echo Sierra Studio de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 11. Echo Sierra Studio heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 12. Voorafgaand zal Echo Sierra Studio prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Echo Sierra Studio op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Echo Sierra Studio mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het product te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Echo Sierra Studio de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. Echo Sierra Studio behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Echo Sierra Studio gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Echo Sierra Studio.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Echo Sierra Studio zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Echo Sierra Studio op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Echo Sierra Studio, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Echo Sierra Studio te betalen.

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Echo Sierra Studio gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Echo Sierra Studio roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Echo Sierra Studio, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

  Opschortingsrecht

  Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

  Retentierecht

  1. Echo Sierra Studio kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Echo Sierra Studio heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
  2. Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Echo Sierra Studio.
  3. Echo Sierra Studio is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

  Verrekening

  Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Echo Sierra Studio te verrekenen met een vordering op Echo Sierra Studio.

  Eigendomsvoorbehoud

  1. Echo Sierra Studio blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Echo Sierra Studio op grond van wat voor met Echo Sierra Studio gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
  2. Tot die tijd kan Echo Sierra Studio zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
  3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
  4. Indien Echo Sierra Studio een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Echo Sierra Studio het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

  Levering

  1. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Echo Sierra Studio het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
  2. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Echo Sierra Studio kan tegenwerpen.

  Levertijd

  1. De door Echo Sierra Studio opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Echo Sierra Studio.
  3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Echo Sierra Studio niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

  Feitelijke levering

  De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

  Uitvoering van de overeenkomst

  1. Echo Sierra Studio voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
  2. Echo Sierra Studio heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
  3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
  4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Echo Sierra Studio tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
  5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Echo Sierra Studio tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

  Informatieverstrekking door de klant

  1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Echo Sierra Studio.
  2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
  3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Echo Sierra Studio de betreffende bescheiden.
  4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Echo Sierra Studio redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

  Duur van de overeenkomst

  1. De overeenkomst tussen Echo Sierra Studio en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maand(en), c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.
  3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn moet de klant Echo Sierra Studio schriftelijk in gebreke stellen.

  Opzeggen overeenkomst voor onbepaalde tijd

  1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
  2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

  Intellectueel eigendom

  1. Echo Sierra Studio behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, afbeeldingen, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Echo Sierra Studio (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

  Geheimhouding

  1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Echo Sierra Studio ontvangt geheim.
  2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Echo Sierra Studio waarvan hij weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat  verspreiding ervan Echo Sierra Studio schade kan berokkenen.
  3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.
  4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  • die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
  • die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
  1. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

  Vrijwaring

  De klant vrijwaart Echo Sierra Studio tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Echo Sierra Studio geleverde producten en/of diensten.

  Klachten

  1. De klant dient een door Echo Sierra Studio geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
  2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Echo Sierra Studio daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
  3. Consumenten dienen Echo Sierra Studio uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
  4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Echo Sierra Studio in staat is hierop adequaat te reageren.
  5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
  6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Echo Sierra Studio gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

  Ingebrekestelling

  1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Echo Sierra Studio.
  2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Echo Sierra Studio ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

  Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

  Als Echo Sierra Studio een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Echo Sierra Studio verschuldigd zijn.

  Aansprakelijkheid Echo Sierra Studio

  1. Echo Sierra Studio is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
  2. Indien Echo Sierra Studio aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
  3. Echo Sierra Studio is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
  4. Indien Echo Sierra Studio aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

  Vervaltermijn

  Elk recht van de klant op schadevergoeding van Echo Sierra Studio vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

  Recht op ontbinding

  1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Echo Sierra Studio toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
  2. Is de nakoming van de verplichtingen door Echo Sierra Studio niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Echo Sierra Studio in verzuim is.
  3. Echo Sierra Studio heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Echo Sierra Studio kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

  Overmacht

  1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Echo Sierra Studio in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Echo Sierra Studio kan worden toegerekend in een van de wil van Echo Sierra Studio onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Echo Sierra Studio kan worden verlangd.
  2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
  3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Echo Sierra Studio 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Echo Sierra Studio er weer aan kan voldoen.
  4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
  5. Echo Sierra Studio is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

  Wijziging van de overeenkomst 

  Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

  Wijziging algemene voorwaarden

  1. Echo Sierra Studio is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
  3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Echo Sierra Studio zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
  4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

  Overgang van rechten

  1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Echo Sierra Studio.
  2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

  Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

  1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
  2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Echo Sierra Studio bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Echo Sierra Studio is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

  Opgesteld op 22 september 2019.

  Heb je een vraag over onze algemene voorwaarden?

  Is er iets onduidelijk of wil je graag meer informatie/uitleg?